Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 2, 29/05/2017

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị

Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị

26/05/2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng

Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng

26/05/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị

Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị

25/05/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng

Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng

25/05/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng

Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng

24/05/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị

Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị

24/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng

23/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị

23/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị

22/05/2017