Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 5, 18/01/2018

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng

18/01/2018
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị

18/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng

17/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị

17/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị

16/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng

16/01/2018
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng

15/01/2018
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị

15/01/2018
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng

12/01/2018