Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 7, 17/03/2018

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo khối lượng

Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo khối lượng

16/03/2018
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo giá trị

16/03/2018
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2016, theo khối lượng

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2016, theo khối lượng

15/03/2018
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị

15/03/2018
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng

14/03/2018
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị

14/03/2018
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo khối lượng

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo khối lượng

13/03/2018
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị

13/03/2018
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo khối lượng

12/03/2018