Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Chủ Nhật, 24/09/2017

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2016, theo khối lượng

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2016, theo khối lượng

22/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2016, theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2016, theo giá trị

22/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo khối lượng

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo khối lượng

21/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị

21/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng

20/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị

20/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng

19/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị

19/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng

18/09/2017