Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 3, 25/04/2017

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo giá trị

24/04/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo khối lượng

24/04/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo khối lượng

21/04/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo giá trị

21/04/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo giá trị

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo giá trị

20/04/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo khối lượng

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo khối lượng

20/04/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo giá trị

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo giá trị

19/04/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo khối lượng

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo khối lượng

19/04/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị

18/04/2017