Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Chủ Nhật, 19/11/2017

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo khối lượng

17/11/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị

17/11/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo khối lượng

16/11/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo giá trị

16/11/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo khối lượng

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo khối lượng

15/11/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo giá trị

15/11/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo khối lượng

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo khối lượng

14/11/2017
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo giá trị

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo giá trị

14/11/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2016, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2016, theo khối lượng

13/11/2017