Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 5, 27/07/2017

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng

27/07/2017
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị

27/07/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2017 theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2017 theo khối lượng

26/07/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2016 theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2016 theo khối lượng

26/07/2017
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng

25/07/2017
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị

25/07/2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, T1-T9/2016, theo khối lượng

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, T1-T9/2016, theo khối lượng

24/07/2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, T1-T9/2016, theo giá trị

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, T1-T9/2016, theo giá trị

24/07/2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, T1-T9/2015, theo khối lượng

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, T1-T9/2015, theo khối lượng

21/07/2017