Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 4, 24/05/2017

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng

23/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị

23/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị

22/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng

22/05/2017
Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị

Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị

18/05/2017
Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng

Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng

18/05/2017
Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng

Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng

17/05/2017
Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị

Nhập khẩu tôm của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị

17/05/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo khối lượng

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo khối lượng

16/05/2017