2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: sinh san ca lang nha

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4397 giây.
Nghiên Cứu Sinh Sản Cá Lăng Nha Nghiên Cứu Sinh Sản Cá Lăng Nha

Lần đầu tiên tại Bình Định, Trung tâm giống thủy sản của tỉnh đã nghiên cứu cho sinh sản, ươm nuôi thành công thương phẩm cá lăng nha (Hemibagrus wyekioides). Trung tâm đã sản xuất được 54 ngàn con cá bột, trên 32 ngàn con…

08/03/2014

Nghiên cứu sinh sản cá lăng nha Nghiên cứu sinh sản cá lăng nha

Lần đầu tiên tại Bình Định, Trung tâm giống thủy sản của tỉnh đã nghiên cứu cho sinh sản, ươm nuôi thành công thương phẩm cá lăng nha (Hemibagrus wyekioides). Trung tâm đã sản xuất được 54 ngàn con cá bột, trên 32 ngàn con…

30/03/2015

Tìm kiếm thay thế với: