XÓA MỘT BÀI VIẾT

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

Bước 1: Chọn Biểu tượng như trong hình bên dưới

Bước 2: Nhấp vào “Xóa

Hệ thống sẽ cẩn thận đưa ra thông báo, lưu ý rằng bạn có chắc chắn muốn xóa hay không?

Bước 3: Bấm nút “Đồng ý” để thực hiện xóa bài viết, hoặc bấm “Thoát” nếu không xóa