QUẢN LÝ LƯỢT THÍCH

Để vào phần quản lý lượt thích, bạn click vào

Quản lý những khách hàng quan tâm đến cửa hàng, sản phẩm (liệt kê chi tiết tên sản phẩm)