QUẢN LÝ LIÊN HỆ

Để vào phần quản lý liên hệ, bạn click vô

Quản lý liên hệ gồm 02 phần:

- Inbox:  thông tin liên hệ từ khách hàng

- Sent: thông tin bạn liên hệ với khách hàng

Trả lời liên hệ: các bạn có thể trả lời liên hệ mua hàng trực tiếp với từng khách hàng trên sản phẩm mà khách muốn mua, trong form chat bạn có thể gửi đính kèm hình (tối đa 03 hình)