LƯU MỘT BÀI VIẾT

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

Bước 1: Chọn Biểu tượng như trong hình bên dưới

Bước 2: Nhấp vào “Lưu sản phẩm” , chức năng này sẽ giúp bạn có thể lưu bất kỳ một bài viết nào mà bạn quan tâm (bao gồm các bài viết sản phẩm, việc làm hoặc dịch vụ)

Bước 3: Kiểm tra các bài viết đã lưu

Tại trang Cửa hàng của bạn, bấm nút , xuất hiện giao diện các bài viết đã lưu

Bạn có thể bấm vào nút “Xóa lưu trữ” nếu không lưu bài viết