• 1. Turbo Impeller: Ø200
 • 2. Shaft: Ø34*t2.0mm*850mm
 • 3. Coupling: Ø24xØ24 (Tri-claw)
 • 4. Central Driving Pipe: 4"*800 mm
[[prodlist['2L-O2T4'].productName]]

 • 1. Turbo Impeller: Ø175
 • 2. Propeller: 1HP
 • 3. Shaft: Ø34*t2.5mm*1000mm
 • 4. Coupling: Ø24xØ24 (Tri-claw)
 • 5. Central Driving Pipe: 4"*800 mm
[[prodlist['2L-O2T5'].productName]]

 • 1. Propeller: 2HP
 • 2. Shaft: Ø34*t3.0mm*850mm
 • 3. Coupling: Ø24xØ24 (Tri-claw)
 • 4. Central Driving Pipe: 4"*800mm
[[prodlist['2L-O2J4'].productName]]
[[prodlist['2L-D200'].productName]]

 • Power 1.5kW (1450 R.P.M)
 • Material PP (Ø34*200mm)
[[prodlist['2L-D145'].productName]]

 • Power 0.75kW (1450 R.P.M)
 • Material ABS (Ø34*145mm)
[[prodlist['2L-D175'].productName]]

 • Power 1.5kW (1450 R.P.M)
 • Material ABS (Ø34*175mm)
[[prodlist['2L-RT01'].productName]]

 • Material SUS #304
 • Diameter 165mm
[[prodlist['2L-P1HP'].productName]]

 • Material SUS (Ø34 Threaded)
 • Power 1.5kW (2900 R.P.M)
[[prodlist['2L-JN01'].productName]]

 • Material Thau & INOX #304
 • Ø24*Ø24 or Ø24*Ø28
 • Origin Taiwan